LABORATORIO «EL CUERPO IBÉRICO», Rodrigo Cuevas.

Laboratorio de creación, del 6 al 10 nov @ La Caldera.
«EL CUERPO IBÉRICO», Rodrigo Cuevas

De dilluns 6 a divendres 10 nov, de 16,00 a 20,00h

Preu: 80 euros
(inclou laboratori + abonament al festival, dies 10 i 11 de novembre)

Envieu carta de motivació i biografia abans del 31 octubre a: info@fenomens.net

El cuerpo ibérico, és un laboratori de creació sobre la reivindicació del cos i el moviment tradicionals a través de la seva pràctica. Es desenvolupa amb la generació de moviments culturals propis, és a dir de la praxi de peces tradicionals.

A partir de la segona meitat del segle XX, els moviments culturals generats a la península ibèrica sempre busquen la clau del seu èxit en la imitació de patrons anglosaxons. Interioritzar i experimentar la potència de la cultura ibèrica ancestral a través del ball, la percussió, el cant i la performance és l’objectiu d’aquest laboratori.

A quí va dirigit. El laboratori es dirigeix a senyores, senyors, moderns, djs, músics de conservatori, musculocas de gimnàs, estudiants de batxillerat, ballarines professionals, folklòriques, dissenyadors de moda, contacontes, humoristes.

La intenció és crear un elenc el més variat possible d’al voltant de 15 persones (majors de 16 anys). Demanem que s’enviï una biografia curta i una carta de motivació, en la qual es valoraran tant els coneixements artístics com el desenvolupament personal i emocional, i la capacitat de narració i transmissió.

Contingut. Treballarem el cant, el ball i les percussions tradicionals amb l’objectiu de crear una petita peça performativa oberta i experimental. El nivell d’aprenentatge s’adaptarà a les capacitats i coneixements de les assistents. No són imprescindibles coneixements previs de música o ball tradicional, però sí es valoraran, de la mateixa manera que es valora l’experiència teatral, performativa, o musical en qualsevol camp i àmbit (tradicional, popular, clàssic, contemporani). La finalitat del laboratori és la de crear una performance germen d’un moviment cultural propi, popular, ibèric i contemporani.

Per a això, coneixerem los toques, cant i ball de 2-3 peces tradicionals, a partir d’això treballarem l’experimentació. Les primeres dues jornades consistiran en el coneixement i interiorització de les peces tradicionals, per després investigar i desenvolupar les peces a través del cos, la música, el cabaret, l’humor i acabar creant una peça que presentarem al Festival Fenòmens.

Rodrigo Cuevas es diploma en Piano al Conservatori Eduardo Martínez Torner a Oviedo, on també cursa estudis de tuba amb David Moen, Pablo Merino, Mel Culbertson. Continua en Sonologa a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Especialista en Etnomusicologia i música tradicional, el seu directe és un puzzle que combina cobla, cuplé, cabaret, burlesque i vodevil amb la música electrónica, l’acordeó i la música tradicional. És autor dels albums Yo soy la maga (2012), Prince of Verdiciu (2016), i dels espectacles Electrocuplé (2016) i El mundo por la Montera (2017).

The Iberian body is a workshop of creation on the claim of the traditional body and movement through its practice. It develops through the generation of own cultural movements and the praxis of traditional pieces.

From the second half of the twentieth century, the cultural movements generated in the Iberian peninsula always seek the key to their success in imitating Anglo-Saxon patterns. Interiorizing and experiencing the power of the ancestral Iberian culture through dance, percussion, singing and performance is the aim of this laboratory.

___

To whom it is addressed. The workshop is addressed to ladies, gentlemen, moderns, djs, conservatory musicians, crazy muscles gym folk, baccalaureate students, professional dancers, folklorists, fashion designers, storytellers, comedians.

The intention is to create a cast as varied as possible of about 15 people (over 16 years old). We ask you to send a short biography and a letter of motivation, which will be evaluated based on the artistic knowledge, the personal and emotional development, and the ability to narrate and transmit.

Contents. We will work on traditional singing, dancing and percussions with the aim of creating a small open and experimental performative piece. The level of learning will be adapted to the skills and knowledge of the attendees. Prior knowledge of traditional music or dance is not essential, but it will be appreciated, as well as the theatrical, performative, or musical experience in any field (traditional, popular, classic, contemporary). The purpose of the laboratory is to create a germ performance of a cultural movement of independent, popular, Iberian and contemporary.

For this, we will know los toques, singing and dancing of 2-3 traditional pieces, from which we will work on experimentation. The first two days will consist of learning and interiorizing the traditional pieces, and then investigating and developing the pieces through body, music, cabaret, humor, and ending up creating a piece that we will present at the Festival Fenòmens.

Rodrigo Cuevas is graduated in piano at the Conservatory Eduardo Martinez Torner in Oviedo, where he studied also tuba with David Moen, Pablo Merino, Mel Culbertson. He continued in Sonology at the College of Music of Catalonia. Specialist in Ethnomusicology and traditional music, his live show is a puzzle which combines cobla, cuplé, cabaret, burlesque and vaudeville, together with electronic music, accordion and traditional music. He is the author of the albums Yo soy la maga (2012), Prince of Verdiciu (2016), and the shows Electrocuplé (2016) and El mundo por la Montera (2017).

 

Enlaces

https://www.youtube.com/watch?v=Q8FRm_Ny5Nw
https://www.youtube.com/watch?v=OinLUmrjHQo
https://www.youtube.com/watch?v=TDyOMGjL4ac&t=58s

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *