MODGEIST , Mikaël Charry & Arnaud Courcelle (FRA)

Música-videoprojecció interactiva
11 nov a les 23,30h @ Fàbrica Moritz

</VisualAct> és un projecte híbrid entre l’univers analògic de sintetitzadors modulars de Modgeist (Mikaël Charry) i l’artista digital Arnaud Courcelle. Un espectacle totalment interactiu amb el públic, que pren el control d’acord amb els desitjos del moment a través dels seus smartphones, i l’alimenta progressivament amb fotos i xats. Les visuals i el so estan sincronitzats amb els smartphones. El públic és el mestre de cerimònia fins a la construcció final, en un enfocament estètic fet de contrastos, acumulacions i hipersaturació monocromàtica.

Modgeist utilitza el sistema Eurorack, fet a mida pel parisenc Arksine, que combina marques com Make Noise, Intellijel, Hexinverter, Mutable Instruments, analògic per a gairebé totes les fonts de so i digital per a processadors i moduladors. El resultat és un vincle entre la síntesi melòdica de la costa est (Moog) i la més experimental de la costa oest (Buchla).

Mikaël Charry actua sota el seu projecte en solitari Modgeist des de principis de 2016, en els techno clubs de París i a tota França amb més de 30 dates fetes en pocs mesos. Acaba de participar al festival Electro Alternativ a Tolosa. Les seves influències van de l’Acid Techno fins al Minimal Techno, o experiments més sorollosos i industrials. Anakronic i Knobz són alguns entre els àlies sota els quals s’amaga aquest músic.

Arnaud Courcelle és un artista visual mogut per un permanent desig de renovació. A través de les seves creacions visuals, concep un software a mida adaptant-lo a cadascuna de les seves creacions. Utilitza tècniques recents de produccions audiovisuals en temps real, com shaders, datamoshing, mapping i diversos tipus de visualització de dades. Amb motiu de la creació de Modgeist </VisualAct>, segueix el procés de </connect>, on la música, les càmeres i el públic influeixen directament en la matèria visual.

TICKETS

___

</VisualAct> is a hybrid project between MODGEIST’s analog universe of modular synthesizers (Mikaël Charry) and digital artist Arnaud Courcelle. A totally interactive show with the public, which takes control according to the wishes of the moment through its smartphones, and feeds it progressively with photos and chats. Visuals and sound are synchronized with smartphones. The public is the master of the game until the final construction, in an aesthetic approach made of contrasts, accumulations and monochromatic hypersaturation.

MODGEIST uses the Eurorack system, made by the Parisian Arksine, which combines brands such as Make Noise, Intellijel, Hexinverter, Mutable Instruments, analogue for almost all sound and digital sources for processors and modulators. The result is a link between the melodic synthesis of the east coast (Moog) and the more experimental west coast (Buchla).

Mikaël Charry has been working on his solo project MODGEIST since the beginning of 2016, in techno clubs in Paris and throughout France with more than 30 dates in a few months. He has just participated in the Electro Alternativ festival in Toulouse. His influences range from Acid Techno to Minimal Techno or more noisy and industrial experiments. Anakronic and Knobz are some of the aliases under which this musician hides.

Arnaud Courcelle is a visual artist driven by a permanent desire for renewal. Through his visual creations, he conceives customized software adapting it to each of his creations. It uses many recent techniques of audiovisual productions in real time, like shaders, datamoshing, mapping and several types of data visualization. On the occasion of the creation of MODGEIST </VisualAct>, it follows the process of </connect>, where music, cameras and spectators directly influence the visual matter.

www.modgeist.com
www.arnaudcourcelle.net

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *