The Wall de Vânia Rovisco (Portugal)

Live Installation. Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i Espai.
Cos i Espai / 18 nov. a les 20,30h. @ La Caldera

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escèniques. 

Una obra suspesa entre la performance i la instal·lació. The wall es concep com un objecte de site specific durational performance entre la (re)presentació de «performance» dins de l’espai social i la (re)presentació d’un estat performatiu. El cos d’una dona es dibuixa poc a poc en la percepció del públic de la plasticitat del cos, on totes les parts del cos visibles es fonen i es barregen gradualment amb el to de la superfície de la paret, de manera que constantment es converteixi o no en la paret. Els moviments desapareixen i hipnotitzen, es centren en la presència i la col·locació del cos, suspès dins d’una infinitat de relats. Quan es decideix a desenganxar-se de la paret i, naturalment, s’acosta a l’àrea social de l’esdeveniment, ella tracta de començar discursos paral·lels de la seva pròpia representació en un entorn social, fent referència als codis de conducta.

TICKETS

The «Body and Space» section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts.

A work suspended between performance and installation. The wall is conceived as a site specific durational performance object floating between the (re)presentation of “performing” within social space and the (re)presentation of a performative state. A woman’s body gradually draws upon the audience’s perception of the body plasticity, where all visible body parts blend and gradually melt with the tone of the surface of the wall, thus constantly becoming / unbecoming the wall. Movements vanish and hypnotise, focusing on the presence and the placement of the body, suspended within endless narratives. When she decides to unglue from the wall and naturally approach the social area of the event, she tries to place parallel discourses of self representation in a social environment, calling upon behaviour codes.

www.vaniarovisco.wordpress.com

Comments are closed.