Low, de Drama! & Erre que Erre (Catalunya)

Música i Dansa
Cos i Música /19 nov. a les 19,00h. @ Fundació Antoni Tàpies

 

Els artistes proposen un concert que se sent però no s’escolta. Els subgreus són activats dels moviments corporals dels performers com si es tractés d’una partitura, i el so s’endinsa en el cos dels assistents mitjançant la vibració. És un concert mut que tothom podem sentir, fins i tot els sords, ja que la vibració ocupa els nostres cossos per complet.

DRAMA! no és només un ensemble, és un concepte al voltant de la interpretació contemporània. Aquest ensemble amb vocació internacional i seu a Espanya, recerca de nous camins entre la música, la paraula i el moviment, aprofitant al seu torn tots aquells recursos tecnològics amb aplicacions artístiques.

Erre que Erre Danza és un col·lectiu de creadors i intèrprets que desenvolupen el seu treball a partir de la creació i experimentació de noves formes i concepcions de la dansa i el moviment, i serveix com a plataforma a diferents col·laboracions interdisciplinàries que donen com a resultat nous formats escènics, expositius i propostes artístiques. Erre que Erre sempre ha entès el treball en equip com a centre de la seva pròpia identitat.

TICKETS

The artists propose a concert that can be felt but not heard. Subwoofers are activated by the body movements of the performers as if it were a musical score, and the sound delves into the body of the attendees by vibration. It is a silent concert that whoever can feel, even deaf, since the vibration occupies our bodies completely.

DRAMA! is not just an ensemble, is a concept about contemporary interpretation. This  ensemble with an international vocation, and based in Spain, searches for new paths between music, speech and movement, while harnessing all technological resources with artistic applications.

Erre que Erre Danza is a collective of artists and performers to develop their work from the creation of and experimentation with new forms and concepts of dance and movement, and it serves as a platform to various interdisciplinary collaborations that result in new formats stage, exhibition and artistic projects. Erre que erre has always understood teamwork as the center of their own identity.

www.errequeerredanza.net

 

 

 

Comments are closed.